Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Organizační řád ŠD


 1. Přihlašování a odhlašování
  1. Vychovatelka školní družiny zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  2. Kritéria pro přijímání žáků do ŠD v příslušném školním roce stanovuje ředitelka školy.
  3. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku. Do ŠD může být přijato maximálně 75 dětí. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků denně přítomných. Jedná se o žáky, kteří jsou v daný čas fyzicky přítomni. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

 

 1. Příspěvek na částečnou úhradu nákladů ŠD
  1. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny, hrazených zákonnými zástupci žáka, činí 120,- Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  2. Příspěvek je hrazen ve dvou splátkách (není-li dohodnuto jinak) po 600 Kč s touto splatností:
   • na 1. pololetí do 30. září
   • na 2. pololetí do 28. února
  3. Příspěvek lze uhradit složenkou nebo bezhotovostní formou na číslo účtu školy 2201164916/2010 (školní on-line pokladna).
  4. Pokud příspěvek za žáka není v daném termínu zaplacen, může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD od prvního dne dalšího měsíce (nebude-li dohodnuto jinak).

 

 1. Docházka do ŠD
  1. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
  2. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
  3. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
  4. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka.

 

 1. Provozní podmínky ŠD
  Ranní provozní doba je od 6:30 - 7:45 hod., odpolední od 11:35 – 16:00 hodin.

 

 1. Vyzvedávání žáků
  1. Zákonní zástupci či jimi pověřené osoby si děti vyzvedávají v těchto časech:
   • 12:00 - 13:00 hodin, 14:00 - 16:00 hodin
  2. Provoz ŠD končí v 16:00 hodin, děti, které si do této doby nikdo nevyzvedl, odcházejí samostatně domů.
  3. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonnými zástupci či jimi pověřenými osobami, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,…) a dohlédne na jeho odchod ze školy.

 

 1. Rozvrh činnosti
  1. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: místnost ŠD v pavilonu U5, tělocvična, případně učebny, školní dvůr nebo hřiště MŠ.
  2. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitel/učitelka, který/á vyučoval/a poslední hodinu.
  3. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitelka školy.
  4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
  5. Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny.
  6. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace, rodiče své dítě přihlašují písemně.
  7. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.
  8. Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.
  9. Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet žáků v oddělení.
  10. Rozsah denního provozu projednává ředitelka se zřizovatelem. Ředitela schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity.

 

 1. BOZ
  1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.
  2. Při pobytu ŠD na hřišti MŠ žáci dodržují řád tohoto hřiště a důsledně dbají pokynů vychovatelky.
  3. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize oddělení.

 

 1. Chování žáků
  1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
  2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
  3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
  4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
  5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. V těchto případech se již zaplacený poplatek za pobyt v ŠD nevrací.

 Organizační řád školní družiny (124.5 kB)

Datum

Dnes je neděle, 19. 5. 2024

Google mail

Google mail

Galileo mail

Galileo mail

Smart Class

Smart Class

Přihlášení - žáci:

odkaz

Přihlášení - učitelé:

odkaz

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 21/10 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/10 °C
středa 22. 5. déšť 17/13 °C