Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Základní škola
a Mateřská škola

Lhenice

Provozní řád

 


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - vše ve znění pozdějších předpisů, zákoníku práce a bezpečnostních předpisů ustanovuji tento řád školní jídelny.

 1. Každý nový strávník je povinen se řádně přihlásit ke stravování u vedoucí ŠJ.
 2. Při přihlášení ke stravování je nutné koupit kartu za 35,- Kč nebo čip za 120,- Kč.
 3. Pokud strávník kartu nebo čip zničí nebo ztratí, musí si koupit nové. Záruka na čip je 24 měsíců a to v případě, že není závada způsobena nešetrným zacházením s čipem.

  Za nepoškozený čip bude při jeho odevzdání vedoucí ŠJ vrácena poměrná část zálohy. Karty zpět nevykupujeme! 

 4. Platby jsou hrazeny zálohově. Zálohy jsou z účtu strávníka strženy vždy v předchozím měsíci a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci.

 5. Způsob platby za stravování je možné provádět pouze bezhotovostní formou – souhlasem k inkasu (není-li ve výjimečných případech dohodnuto s vedoucí ŠJ jinak).

  Pokud nebude v dané době částka uhrazena, obědy nebudou strávníkovi vydávány.

Ceny stravování od 1. 3. 2020:

celodenní stravování pro děti MŠ         31 Kč

pro žáky ZŠ

7 - 10 let                                                    23 Kč

11 – 14 let                                                 25 Kč

nad 15 let                                                  27 Kč

dospělí strávníci                                       27 Kč

návštěvy ZŠ a MŠ Lhenice                      41 Kč  


Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).

 1. V době nemoci a o prázdninách nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.
 2. První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá bez náhrady. V další nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit. Obědy se odhlašují osobně nebo telefonicky na tel. 388 321 214 (+ záznamník) nejpozději do 8:00 hod. (MŠ), do 8:30 hod. (ZŠ).

  V případě neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je 41,- Kč. 

Je nutné, aby u plateb bezhotovostní formou (souhlas k inkasu), byla nastavena dostatečná výše měsíčního limitu (případně bez limitu).

 1. Cena oběda pro návštěvy ZŠ nebo MŠ Lhenice je 41,- Kč (kalkulace včetně provozních nákladů).
 2. Začátek výdeje obědů je v 10:30 hod. (v tomto čase jsou připraveny k odběru jídlonosiče), konec výdeje je v 13:45 hod. (není-li stanoveno jinak – např. pouze dva výdeje).
 3. Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví ve školní jídelně konají pedagogičtí pracovníci dle rozpisu dohledů, který je vyvěšen ve školní jídelně.
 4. Vyučující odvádějí žáky před jídelnu do umývárny, kde si žáci řádně umyjí ruce a řadí se ukázněně do řady k výdejovému okénku. Žáci, kteří zapomněli kartu nebo čip, se řadí na konec řady. Po dobu zvýšených epidemiologických opatření přicházejí postupně žáci z téže třídy k výdejovému okénku, stravu si odnášejí do předem určeného sektoru ŠJ (v jednom sektoru se stravují pouze žáci stejné třídy).
 5. Ovoce, zákusek apod. si strávník bere ihned při výdeji oběda (toto nelze vydat dodatečně).
 6. Strávník si nalévá polévku a pití sám (žákům 1. třídy nalévá polévku osoba konající ped. dohled). Polévku a pití si žáci nalévají až po vydání hlavního jídla.  Po dobu zvýšených epidemiologických opatření jsou připravené pokrmy, nápoje a příbory vydávány pracovnicemi Šj z výdejového okénka.
 7. Žáci stravu z jídelny nevynášejí, konzumují ji vsedě u stolu. Ovoce či dezerty vynášejí jen v případě, že nebudou porušeny hygienické zásady. Za opakované neuposlechnutí pokynů dohledu může být žák vyloučen ze stravování.
 8. Pokud strávník znečistí stůl, rozbije nádobí, apod. zajistí za přítomnosti osoby konající ped. dohled úklid tak, aby nebyly porušeny zásady BOZ.
 9. Za škodu v jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude požadována náhrada.
 10. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 11. Vstup do jídelny v době vydávání obědů mají povolen pouze osoby, které se v jídelně stravují.
 12. V případě předpokládaného ukončení stravování ve školní jídelně nahlásí zákonný zástupce žáka tuto skutečnost vedoucí ŠJ nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího ukončení stravování. V případě pozdního odhlášení ze stravování bude záloha na následující měsíc stržena a přeplatek vyúčtován dodatečně.
 13. S připomínkami ohledně technické nebo hygienické závady se strávníci či jejich zákonní zástupci obracejí na vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti na ředitelku školy.
 14. S jídelním lístkem je možné se seznámit na nástěnce v jídelně, u šaten ZŠ, MŠ a na www.skolalhenice.cz.

Lhenice 1. 3. 2020, upraveno 31. 8. 2020

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy v.r.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 21. 9. 2020, 11:14:31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 9. 2020

skorojasno

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Vstup na email

Vstup na email

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora